Nieuwsberichten
Coalitieprogramma 2014-2018
30-04-2014 21:13
De nieuwe coalitie voor 2014-2018 bestaat uit de volgende partijen:
Gemeentebelangen Menaldumadeel (GBM) 5 zetels
Christen Democratisch Appel (CDA) 3 zetels
Partij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 1 zetel
Dat zijn 9 van de 15 raadszetels, dus een ruime meerderheid.


Dit akkoord is in de gemeenteraad van 24 april 2014 aanvaard door GBM, CDA, VVD en Groen Links. De FNP en de PvdA hebben tegen het akkoord gestemd


Coalitie-akkoord 2014-2018.

1. Thema Bestuur.
Gemeenteraad: De raadscommissie tijdelijk in stand houden. Voor het zomerreces beslissen of een andere vorm van vergaderen gewenst is.
Wethouders: 2 full-time wethouders. Gezien de komende decentralisaties in het sociale domein is parttime wethouderschap minder gewenst.
Wethouders-kandidaat Gemeentebelangen Menaldumadeel : dhr. Lute Pen
Wethouders-kandidaat CDA : dhr. Arend Dijkstra
De portefeuilles worden in het College van B&W verdeeld.

Gemeenschappelijke regelingen: Daar waar mogelijk afbouwen op basis van nut en noodzaak.

Inschakeling externen: beperken tot die gevallen waarin de noodzaak daartoe is aangetoond.

Investeringen: bevriezen, tenzij sprake is van noodzakelijke investeringen of indien ruime cofinanciering is te verkrijgen..

Digitale dienstverlening: uitbreiden binnen de wettelijke mogelijkheden in overleg met de fusiegemeenten.

Burgers: vergroten van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.

Taalbeleid: Zowel het Frysk als het Nederlands gelijk behandelen. Geen nieuw beleid.

Regelgeving: De gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in verordeningen. We gaan deze beoordelen op doelmatigheid en doeltreffendheid met het doel te komen tot vereenvoudigingen. Uitvoering in samenspraak met de fusiegemeenten en Provincie Fryslan.

Betalingsverkeer: Inkomende facturen zo spoedig mogelijk voldoen. Ambitie: stijging op de lijst van snel betalende gemeenten.

2.Thema Herindeling

Herindeling: Verdere ontwikkeling met de fusiegemeenten uitvoeren. Financiën, zoals belastingen etc. van de drie gemeenten beginnen te harmoniseren. Na de fusie in 2018 dorpen aan de oostkant van onze gemeente mogelijkheid bieden om te kiezen voor gemeente Westergo of gemeente Leeuwarden via grenscorrectie. Het initiatief hiervoor bij de dorpen laten.
In de stuurgroep herindeling uit elke gemeente ook een wethouder op nemen.

Personeel: voorbereiden op overgang naar nieuwe gemeente. Waar mogelijk vacatures opvullen binnen de drie fusiepartners. Tijdig starten met evt. om- en bijscholingstra-jecten. Nieuw personeel alleen in tijdelijke dienst.

Dorpen: ieder dorp of cluster van dorpen moeten een vast ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt hebben om de lijnen zo kort mogelijk te houden. Eigen werkzaamheid in de dorpen faciliteren.

Grond: kritisch kijken of gronden in het bezit van de gemeente nog strategisch noodzakelijk zijn. Alleen op voorraad houden wanneer op redelijke termijn zicht is op gebruik. Nog aanwezige overhoeken te koop aanbieden.

Voorzieningen: eerlijke regionale spreiding van voorzieningen inbrengen in het herindelingoverleg.

Gemeentelijke gebouwen: indien gebruik in nieuwe gemeente mogelijk is heeft dit onze sterke voorkeur. Daar ook op inzetten. Zo niet dan of verhuren( huurbepaling met inachtneming van Wet Markt en Overheid) of verkopen. Ook inventariseren van de onderhoudstoestand van de gebouwen.

Samenwerking Middelseegemeenten: Zo snel mogelijk afbouwen, doch uiterlijk per 1.1.2016, zonder extra kosten.

3.Thema Verkeer en Openbare ruimte.

Wegen: Van doorgaande wegen voorrangswegen maken. Bestaande fietspaden bij afwaardering van wegen handhaven. Veiligheid fietsers bevorderen.

Niveau wegenonderhoud: huidige kwaliteitsniveau handhaven.

Groenonderhoud: inwoners betrekken bij groenonderhoud. Geregeld onderhoud voorkomt extra kosten. Dorpen en burgers hierbij inschakelen. Effectieve bestrijding van onkruid uitvoeren met toegestane middelen.

Groenvoorziening: bestaand beleid voortzetten.

Verkeerremmers: alleen als dit strikt noodzakelijk is. Denk aan hinder voor ambulances, brandweer en openbaar vervoer, landbouwmachines en transportbedrijven.

Belijning: op alle wegen belijning aanbrengen, ook aan de zijkanten.

Openbaar vervoer: naar provinciaal bestuur inzetten op een kwalitatief hoogwaardig en goed toegankelijk openbaar vervoer.

4. Lokale economie.

Wonen+werken: Kleinschalige bedrijvigheid in dorpen toestaan. Voor grotere bedrijven bedrijventerreinen op voorraad houden naar aard en schaal. Eerst bestaande bedrijventerreinen vol maken. Door inschakeling van de bedrijfscontact-functionaris faciliteert de gemeente het bedrijfsleven optimaal bij de uitbreiding van bestaande werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid.

Inkoop en aanbesteding: Maximaal gebruik maken van de ruimte in de wetgeving om opdrachten te kunnen verstrekken aan lokale en regionale ondernemers. Het bestaande aanbestedingsbeleid hierop aanpassen.

Landbouw: Terughoudend zijn met cultuurgrond terug geven aan de natuur. Ruimte voor verdere ontwikkeling mits wordt voldaan aan de eisen van landschappelijke inpasbaarheid. De aanpak volgens de “Nije Plaets” is leidend.
De gemeente verleent medewerking aan functiewijziging van vrijkomende agrarische bedrijven. Binnen de bestaande bebouwing onderbrengen van de functies wonen, recreatie, zorg en kleinschalige bedrijvigheid.

Midden-en kleinbedrijf: faciliteren van de mogelijkheden. Regeldruk verminderen.
Periodieke kontakten met het MKB onderhouden.

Innovatie: Initiatieven van ondernemers en particulieren op het gebied van innovatie stimuleren en zo mogelijk faciliteren.

Internet: Voor economische groei is snel internet(glasvezel) op onze bedrijfsterreinen van groot belang. Dit geldt ook voor het buitengebied van onze gemeente. Initiatieven op dit terrein worden actief ondersteund.

Energie: energiecoöperaties faciliteren binnen de wettelijke mogelijkheden.


5. Onderwijs.

Samenwerkingsscholen: Gezien de toekomst samenwerkingsscholen creëren in goed overleg met ouders van het openbaar en het bijzonder onderwijs.

Spreiding: in onze gemeente zorg dragen voor voldoende spreiding van het schoolaanbod. Met scholen met voldoende aantallen leerlingen. Dat kan betekenen dat in het ene dorp alleen een openbare school is en in het andere dorp alleen een bijzondere school conform de onderwijsvisie.

Huisvesting: Alle schoolgebouwen dienen aan de normen te voldoen. Alleen wanneer te voorzien is dat een school binnen een bepaald tijdsbestek gaat sluiten is hiervan af te wijken. Lege lokalen verhuren of afbreken.

Schooluitval: Vroegtijdig schoolverlaten c.q. schooluitval tegengaan door de inzet van de leerplichtambtenaar. Experimenten voor maatschappelijke stages faciliteren in samenwerking met de fusiegemeenten naar voorbeeld van Campus Het Bildt.

Onderwijsbureau: organisatie, indien mogelijk, afstemmen op grenzen nieuwe fusiegemeente.

6. Cultuur, recreatie en sport.

Sport en Cultuur: actief ondersteunen van sport en cultuur in alle dorpen. Waar mogelijk zoveel mogelijk privatiseren. Voorzieningen daarvoor mede op aanvaardbaar peil houden. Inventariseren van de onderhoudssituatie van de sportvelden in de gemeente. Vrijwilligers faciliteren. Jeugdsport actief promoten. Sportaccommodaties waar mogelijk en wenselijk op locatie combineren.

Zwembad Schatzenburg: toegankelijk houden. Zwemabonnementen subsidiëren. Geen structurele subsidie verlenen aan het zwembad zelf. Incidenteel kan bijgedragen worden in specifieke kosten.

Ligplaatsverordening: nieuwe verordening opstellen i.v.m. recreatieve vaarroutes.

Dorpshuizen: Dorpshuizen zijn voor ieder dorp belangrijk. De gemeente draagt daaraan bij via de subsidieregeling nieuwbouw/verbouw dorpshuizen. Het initiatief daarvoor ligt bij de dorpen. Toegankelijkheid van dorpshuizen is belangrijk voor mensen met een beperking.

Monumenten: Zoveel mogelijk bijdragen aan het in stand houden van monumenten. Dit beleid de komende jaren in Westergo-verband afstemmen. Geen gemeentelijke monumenten vaststellen.

Bibliotheek: Het bibliotheekwerk aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en komende rijkswetgeving. Een goede spreiding in de nieuwe gemeente Westergo bevorderen.

Muziekfederatie: huidig beleid handhaven.

7. Werk en inkomen.

Participatie: Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogen een tegenprestatie leveren, zowel betaald als onbetaald. Ook het MKB is hierin een partner. Werkervaringsplaatsen stimuleren bij MKB en gemeente.

Voedselbank
: Op verzoek incidenteel bijdragen aan de voedselbank N.W.Friesland.

Minimabeleid: Opnieuw herzien in overleg met de fusiegemeenten.

8. Welzijn en Zorg.

Vrijwilligers: actief ondersteunen met voorlichting via Vrijwilligers Centrale Menameradiel.

Zorg en welzijn: op dorpsniveau organiseren. Het omtinkersteam activeren en faciliteren. Zelfredzaamheid activeren.

Transities sociaal domein: de transities binnen het sociaal domein worden in goed overleg met de betrokken belangenorganisaties gerealiseerd. Algemeen uitgangspunt is dat door het Rijk overgedragen budgetten bepalend zijn. Geen structurele bijdragen van de gemeente Menameradiel bij de uitvoering van dit beleid.

Ouderen: Ouderen moeten blijven meedoen in de samenleving, indien nodig met de inzet van de door de gemeente te ondersteunen mantelzorg en vrijwilligerswerk. In de op de AWBZ gebaseerde verordening een hardheidsclausule opnemen, zodat in noodgevallen van de verordening kan worden afgeweken.

Jeugd en jongeren: de jongeren moeten zich kunnen ontplooien in de eigen woonomgeving. Jeugdketen worden geaccepteerd onder nader te stellen voorwaarden.

Preventie bij jongeren: Voorrang geven aan preventie in de zorg. Dat kan op termijn hoge zorgkosten voorkomen. Vroegtijdige opsporing is daarvoor vereist. De gemeente stimuleert deze ontwikkeling in overleg met de organisaties, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin en het onderwijsveld.

9. Milieu.

Duurzaamheidbeleid: Een breed duurzaamheidbeleid ontwikkelen in samenwerking met fusiegemeenten, via kadernota, beleidsnota en uitvoeringsprogramma. Subsidieregeling daarin opnemen.
Zonnepanelen voor dorpshuizen en sportverenigingen onderbrengen in de bestaande subsidieregelingen.

Windturbines: Geen plaatsing nieuwe windturbines in onze gemeente. Capaciteitsuitbreiding van bestaande turbines en verplaatsing naar een andere (cluster)locatie binnen de gemeente is binnen het kader van relevante regelgeving mogelijk. Bestaande masthoogte niet overschrijden.

Vervuiling door honden: we gaan onderzoeken in hoeverre de AVP moet worden aangepast en BOA’s kunnen worden ingezet.

Afval: geen diftar . Het scheiden van afvalstromen bevorderen via voorlichting. Scheiding afval/regenwater doorvoeren via rioleringsplan.

Waterketen: De komende collegeperiode werken aan de opgave om vanaf 2020 structureel € 12,1 miljoen minder kosten te maken in de waterketen. Om dit te bereiken werken we samen met de friese gemeenten, het Wetterskip Fryslan en Vitens aan maatregelen en aan technologische innovaties. De inspanning moet er toe leiden dat de rioolheffing, watershapsheffing en de nota voor het drinkwater voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk blijft. Voor de andere waterthema’s trekken we zoveel mogelijk op met de andere gemeenten.

Bodem: Geen zoutwinning, schaliegas en fossiele brandstoffen in onze gemeente in verband met bodemdaling.

10. Bouwen en ruimte.

“Rotte kiezen”: Eigenaren aanschrijven om eigendommen te onderhouden. Enige dwang moet mogelijk worden gemaakt. Dit moet worden onderzocht.

Wonen: Woonvisie actualiseren. Inbreiding gaat boven uitbreiding. Bij nieuwe bestemmingsplannen kavels zo veel mogelijk zongericht inplannen. Opwaarderen van de woonomgeving in combinatie met woningverbetering.

Nieuwbouw in buitengebied: Solitaire nieuwbouwlocaties worden niet toegestaan.

11. Financiën:

Subsidieplafonds: Voor alle subsidieposten jaarlijks een maximum bedrag inbouwen per 1.1.2015. Geen open einden.

Lastendruk: Tarieven harmoniseren met fusiegemeenten.

Eigen inkomsten: Voor bevolking duidelijk maken waaraan de WOZ-inkomsten zijn gebruikt.

Financiële positie: Het gezond houden van de financiële positie van de gemeente is een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van onze plannen We zetten het degelijke financiële beleid van de laatste jaren krachtig voort.
Uitgangspunt is efficiencyverbetering en in de laatste plaats lastenverzwaring.
Alle nieuwsberichten bekijken
Deze pagina in de Favorieten opnemen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS