Nieuwsberichten
Verkiezingsprogramma 2014-2018
07-01-2014 22:27
Verkiezingsprogramma CDA Menameradiel 2014 – 2018

Zorg voor elkaar


Inleiding
Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen waarbij het gaat over zaken die dichtbij huis spelen. Het gaat om de bewoners in alle dorpen en kernen, met hun families en gezinnen, hun scholen en verenigingen. Kortom, het gaat om de samenleving, of zoals we het in Fryslân zeggen: de mienskip.

We realiseren ons dat de gemeenteraadsverkiezingen in een onzekere tijd komen. Veel mensen zijn bezorgd over hun toekomst. Vanwege de huizenmarkt die is vastgelopen, vanwege hun werk, hun pensioen en de bezuinigingen die hen treffen. Juist in deze tijd is het dan goed om ergens bij te horen. Maar de trend in de samenleving is anders. We trekken ons terug op onszelf. We voelen ons vaker onveilig. We missen respect op straat. In wijken en dorpen vereenzamen ouderen omdat in alle drukte nauwelijks naar hen wordt omgekeken.

Zorg voor elkaar is een thema waar het CDA zich voor wil inzetten. Daarom is het extra belangrijk aandacht te hebben voor de kwetsbare groepen en is het van groot belang mantelzorgers te waarderen en steun te geven aan de vele vrijwilligers. Ons ideaalbeeld is een gemeente waar zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en de leefomgeving. Het CDA gelooft in de kracht van de lokale samenleving: mensen maken hun leefomgeving. Wij willen de krachten benutten van mensen in de dorpen en de stad, bedrijven, scholen, kerken en andere organisaties. Het is in een ieders belang dat we samen de problemen aanpakken.

Dit zijn de laatste verkiezingen voor de zelfstandige gemeente Menameradiel. Bij de volgende verkiezingen maken wij deel uit van een nieuwe gemeente in Noordwest Fryslân. Ook na herindeling moet de afstand tot de inwoners en het bestuur klein blijven en moet het geluid van alle kernen en dorpen worden gehoord. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de grotere gemeente juist toegankelijker wordt.
In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar het CDA Menameradiel voor staat. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich in onze standpunten kunt vinden. Met uw stem kunnen wij de komende jaren werk maken van de vele uitdagingen waar we als gemeente voor staan.
Dit programma hebben wij op onderdelen samen met de CDA afdelingen van Franekeradeel, het Bildt en Harlingen opgesteld. Dit is gedaan vanuit het besef dat samenwerking kracht en inspiratie oplevert. Het gaat hierbij om de onderdelen Onderwijs, Economie, Zorg en Ruimtelijke ordening. Dit zijn onderwerpen waar we samen met de andere CDA afdelingen een gemeenschappelijke visie op hebben.Inhoud:

1 Mensen maken hun leefomgeving

2 Minder regels en meer mogelijkheden

3 Voorkomen is beter

4 Iedereen doet mee

5 Niet alles is in geld uit te drukken

1. Mensen maken hun leefomgeving


Onze uitgangspunten hierbij zijn dat we betrokken willen zijn bij de samenleving, dat we zorg hebben voor elkaar, dat we maatschappelijk initiatief erkennen en dat we recht doen aan elkaar.
Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuisvoelen en hun persoonlijke bijdrage leveren.
Dat vraagt om een gemeente die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Met elkaar maken wij onze leefomgeving.

1.1 Ondersteunende gemeente
In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven. En het vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen.

1.1. Samenlevingsgericht werken
We willen meer gebruik maken van de inwoners van Menameradiel om samen tot betere leefomgeving te komen. Hierbij valt te denken aan: Samen het onderhoud van openbare ruimten, groen, straten en dorpspleinen bespreken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden door de gemeente vastgelegd en het onderhoudsprogramma wordt erop aangepast.

Actief beleid ten aanzien van dorpsbelangen.
De gemeente stelt jaarlijks aan de raden een bedrag beschikbaar om naar eigen inzicht in de leefomgeving te investeren. Ook het uitvoeren van groenonderhoud is een mogelijkheid. De gemeente betaalt daarbij dan een vergoeding.

Maatschappelijke stage behouden.
De maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de lokale samenleving. De gemeente zoekt samen met scholen en instellingen naar een zinvolle invulling van deze lokale stage.

1.2. Cultuur
Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In elke gemeente is een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Maar het CDA vraagt ook aandacht voor wat zich daarbuiten afspeelt. In het amateurtoneel bijvoorbeeld. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is.

Jong geleerd.
CDA Menameradiel vindt ontmoeting met cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De Federatie Muziekverenigingen verzorgt de opleiding in onze gemeente. Een opleiding die veel jonge muzikanten oplevert voor de plaatselijke muziekkorpsen. Cultuureducatie via scholen is ook een vertrekpunt van het culturele beleid. Culturele verenigingen worden ondersteund.

Restauraties.
De gemeente investeert in het bewaren van monumenten. Met name rijksmonumenten en jonge monumenten krijgen de nodige aandacht in zowel financieel als technisch opzicht. De kerktorens in gemeentelijk eigendom moeten blijvend goed worden onderhouden.

Religieus erfgoed.
Bij leegstand van religieuze gebouwen wordt gestreefd naar alternatieve bestemmingen. De gemeente denkt mee met de eigenaar en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door het vergunningenbeleid bij verbouwingen, dan wel wijziging van bestemming.

De lokale omroep.
Het bedrag dat van het Rijk voor de lokale omroepen wordt in zijn geheel doorgesluisd naar Radio Eenhoorn. Donateurs en sponsors vullen dit bedrag aan.

Bibliotheek.
De gemeente draagt zorg voor een bibliotheekvoorziening, die past bij deze tijd. Digitalisering is een belangrijke uitdaging voor het bibliotheekwezen. De organisatie daarvan dient daarop worden aangepast. In 2015 komt de financiering bij het Rijk te liggen.

1.3 Over grenzen heen
De gemeente zet sociale media actief in om iedereen bij de woonomgeving te betrekken en mensen met verschillende achtergronden en culturen te laten participeren en te integreren. De gemeente stimuleert waar dat kan actieve deelname aan het sport- en verenigingsleven.

1.4. Dienstverlenende gemeente
De dienstverlening en informatievoorziening moet snel en makkelijk toegankelijk zijn. Het CDA ziet inwoners niet als klanten, maar als burgers. Daarbij hoort dat de gemeente zich aanpast aan de flexibele werktijden van mensen. Dit geldt ook voor de openingsuren.
De burger houdt de keuze hoe hij of zij contact met de gemeente wil: internet, telefoon of contact aan de balie. De digitale informatie en dienstverlening moet optimaal zijn en makkelijk vindbaar.

1.5 Het Van Harinxmakanaal
Het van Harinxmakanaal moet tussen Franeker en Deinum zo diep gemaakt worden dat er klasse IV-schepen kunnen varen. Schepen hoeven dan niet meer om te varen via het Prinses Margrietkanaal wat gevaar voor de recreatievaart oplevert. Het CDA wil dat de provincie financiën hiervoor vrijmaakt. Gedeputeerde Staten pakken het kanaal wel aan, maar gaan niet ver genoeg.

1.6. Herindeling
Het CDA bepleit een spoedige fusie van onze gemeente met de gemeenten Franekeradeel en het Bildt en een viertal dorpen uit Littenseradiel. Met deze fusie kan de nieuwgevormde gemeente de nieuwe ontwikkelingen beter oppakken. Zo mogelijk dient de fusiedatum 1.1.2017 te zijn.


2.Minder regels en meer mogelijkheden
Als we terugkijken op de afgelopen jaren, zien we dat de overheid steeds meer taken op zich heeft genomen. En we zien dat de overheid daarbij steeds meer is gaan regelen en voorschrijven. Vaak met de beste bedoelingen. Als er een incident is, is de eerste publieke reactie vaak: ‘Daar moet de overheid eens wat aan doen!’ We willen deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, want het betekent dat mensen vaker op hun gezond verstand worden aangesproken in plaats van op regels en voorschriften. Dat betekent echt zeer terughoudend zijn met het maken van regels.

2.1. Ruimte voor lokale ondernemers
In een betrokken samenleving nemen burgers, maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Bedrijven maken deel uit van die samenleving. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden. Daarom bevorderen we maatschappelijk betrokken ondernemen. De aanleg voor snel internet is van belang voor de economische ontwikkeling. Toegevoegde waarde voor alle partijen, oftewel een win-win-situatie, is daarbij het uitgangspunt. Dat vraagt er in veel gevallen om dat specifieke regels zoveel mogelijk worden vervangen door algemene regels. Stimuleer samenwerking tussen (startende) ondernemers; samenwerken maakt ondernemers sterker. Men kan profiteren van elkaars kennis en netwerk. Stel daarvoor (goedkope) werkruimte ter beschikking. Denk aan scholen/peuterspeelzalen die dicht moeten of dorpshuizen die ruimte over hebben.
CDA Menameradiel wil dit doen door ondernemingen te betrekken bij sociale uitdagingen. Sponsoring van projecten ligt voor de hand. Maar ook voorlichting op scholen en het re-integreren van jonggehandicapten, herintreders, en/ of langdurig werklozen.

Daarnaast willen we het aantal vergunningen terugbrengen.
We willen geen 100% toezicht bij bouwen. Wie een woning bouwt of verbouwt, heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente gaat kijken wanneer toezicht nog nuttig is.

2.2. Ruimte geven aan professionals
Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen, dat is het uitgangspunt als het om maatschappelijke instellingen gaat. Bij aanbestedingen aan professionele instellingen wel acht slaan op de arbeidsomstandigheden aldaar. Eenvoudiger subsidiebeleid.

Ontheffing van leges
Geef maatschappelijke instellingen die geen subsidie krijgen ontheffing van het betalen van bepaalde leges.

Opstartsubsidies
Om nieuwe initiatieven niet te afhankelijk te maken van overheidsgeld worden subsidies voor een eindige periode verstrekt. Als een initiatief niet zelfstandig levensvatbaar blijkt eindigt de bijdrage van de gemeente.

Indicatievrije toegang
We gaan het experiment aan om voorzieningen voor bijvoorbeeld ondersteuning of zorg zonder indicatie toe te kennen. De WMO-medewerker of omtinker kan ondersteuning regelen zonder tussenkomst van grote instellingen. Heldere criteria zonder lange en dure procedures zorgen voor snelle besluiten. Op uitvoeringskosten besparen. Achteraf wordt steekproefsgewijs bekeken of de voorzieningen terechtkomen bij mensen die ze ook echt nodig hebben. Misbruik wordt bestraft.

2.3 Zuinig zijn op onze ruimte
Wij willen het Ruimtelijk beleid afstemmen op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren.
Ook in onze gemeente komen er naast de bestaande land- en tuinbouw ondernemers die een zorgboerderij gaan beheren, denk daarbij aan ‘De Herbergier’ in Dronryp en de zorgboerderij ‘De Buorren’ in Blessum.

De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroom op de lokale woningmarkt vraagt maatwerk. Wanneer de gemeente eigenaar van de grond is kan zij potentiële kopers tegemoetkomen in de grondprijs of de grond in erfpacht aanbieden.
Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimtelijke regels van de gemeente. Dat geldt ook voor uitbouwen aan een bestaande woning om beter te kunnen voldoen aan wonen met zorg aan huis. Voor ouderen kunnen tijdelijk zogenaamde kangoeroewoningen of andersoortige tijdelijke behuizingsruimten op het erf van b.v. hun kinderen uitkomst bieden.

We willen nieuwe vormen van samenwerking zoeken tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars en zorg- en welzijnsaanbieders, om zo bovengenoemde doelgroepen te helpen aan een betaalbare c.q. geschikte woning (ook huurwoningen in het middensegment en duurdere).

Bedrijventerreinen
Uitbreiding als dat nodig is, zo zuinig mogelijk met de beschikbare grond omgaan en de bestaande bedrijventerreinen op orde brengen en houden.

3.Voorkomen is beter
Het CDA wil kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen.
Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. De gemeente investeert op haar beurt in het signaleren van gezondheidsproblemen en vereenzaming voordat deze aan de orde zijn.

3.1. Zorg efficiënt én dichtbij
CDA wil investeren in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan.

De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen.

Vereenzaming tegengaan door ouderen te betrekken bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een grote rol. Actieve voorlichting door huisbezoek aan 75-plussers kan een goed middel zijn. Mantelzorgers ondersteunen met advies en het aanbieden van trainingen.

Onderlinge contacten stimuleren
De gemeente steunt initiatieven die contacten met ouderen tot stand brengen. Een actieve en regisserende rol is daarbij gepast, waarbij de maatschappelijk stage, de ‘gezinnen die ouderen adopteren’ maar ook de plaatselijke kerkelijke gemeenten als voorbeelden kunnen gelden.

Buurtzorg
Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en welzijn op dorpsniveau maakt het mogelijk om de eigen kracht van burgers te stimuleren en de directe omgeving van buren en vrienden te betrekken.

Slimme zorg
Innovatieve technische oplossingen kunnen inwoners enorm ondersteunen. Mantelzorgers kunnen via een website het overzicht van alle voorzieningen beter bewaken. Steeds meer ouderen kunnen uit de voeten met internet. Door gerichte online platforms in te richten kunnen zij ook daar sociale contacten blijven opdoen.
Via ‘Domotica’ kan de techniek in huis taken overnemen en/of de dienstverlening van buitenaf veel sneller plaatsvinden.

3.2. Goed begin is het halve werk
De gemeenten worden naast jongerenwerk ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat. Het op peil houden van algemene jeugdvoorzieningen zoals de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, scholen, sportclubs en jongerenwerk voorkomt dat te veel jongeren gebruik moeten maken van jeugdzorg.
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk en voert derhalve de regie. Het doel staat daarbij voorop. Gedaan moet worden waar iemand mee geholpen is. Eén persoon begeleidt het totale proces tot het beoogde resultaat gehaald is. Deze persoon schakelt eventueel deskundigen in, maar blijft het proces tot het eind volgen.

Gezinnen kennen
De gemeente investeert in informatie over de gezinnen die al ondersteuning krijgen en weet wie de ondersteuning verleent.

Ondersteuning voor ouders
Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt die ouders die concrete opvoedingsvragen hebben en stimuleert contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn.

Sport is gezond en vormend
Sportdeelname van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast bevordert deelname aan sport teamgeest en leren jongeren zich inzetten voor elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaatschap en kijkt samen met verenigingen naar mogelijkheden om jongeren van 16 tot 18 jaar actief te houden.

3.3. ondersteuning voor ouderen
Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. Tegelijkertijd blijven ouderen langer gezond en actief en hebben zij gemiddeld meer te besteden dan vroeger. Actieve en zelfstandige ouderen zijn van belang voor de samenleving. De gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid.

3.4. onveiligheid voorkomen en bestrijden
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Maar veiligheid is wel een zaak van iedereen. De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verdergaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken.

Rampenbestrijding
Dat vraagt goede (regionale) afspraken en veel oefenen met de politie en de hulpdiensten. In het rampenplan en bij de nazorg bij rampen worden ook kerken en andere religieuze gemeenschappen betrokken.

4.Iedereen doet mee
Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt.
Een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. De christendemocratie bevordert dat mensen elkaar leren kennen waarmee vooroordelen worden voorkomen.
Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in hand.

4.1. Maatschappelijke ondersteuning
Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning).
Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving staat de gemeente garant voor een passende compensatie. Daarbij bepalen niet de professionals of de gemeente wat mensen nodig hebben, maar verwoorden mensen dat zelf in een open gesprek met de WMO-medewerker.

Menselijke maat
Niet waar iemand recht op heeft moet leidend zijn, maar waar iemand mee is geholpen. Met die instelling kunnen kosten bespaard worden zodat het aanbod voor iedereen bereikbaar blijft.

4.2. Welzijn van mensen
We staan voor een samenleving, waarin iedereen erbij hoort. Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door de overheid worden gecreëerd. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin en de directe woonomgeving. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het uitgaansleven is inclusief denken en niemand buitensluiten belangrijk.
Het CDA wil activiteiten ondersteunen waarbij mensen met beperkingen zich welkom voelen en worden opgenomen in de reguliere samenleving.
Het CDA hecht veel waarde aan de samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen binnen een dorp, zodat dit kan leiden tot multifunctionele sportaccommodaties.

Voedselbanken
Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. Het CDA pleit voor een voedselbank in eigen gemeente. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. Het CDA wil hen actief benaderen en deel laten nemen aan het schuldhulpverleningstraject om vervolgens te gaan zoeken om werk. Zo kan de voedselbank een tijdelijke voorziening blijven.

Armoedebestrijding.
Het CDA is van mening dat mensen en gezinnen die langdurig zijn aangewezen op een bijstandsuitkering, daar waar mogelijk, extra ondersteuning krijgen. De reden is hiervoor dat men niet uitgesloten mag worden van deelname aan het maatschappelijk verkeer. Met name de kinderen mogen hier niet de dupe van worden.

4.3. Weer aan het werk
Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen. De economische omstandigheden maken de oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te horen. Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of dagbesteding. Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid moeten worden.

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing, werkervaringsplaatsen en aanvullingen op het loon wanneer zij niet volledig kunnen werken. Met jongeren die de entreetoets van het MBO niet halen, goede afspraken maken zodat zij niet zonder diploma aan de kant komen te staan.

Gemeenten verplichten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een re-integratietraject zitten, tot het leveren van een tegenprestatie. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk. Een combinatie met de WMO is dan mogelijk.

We moeten bevorderen dat mensen die een uitkering uit de bijstand ontvangen, werkzaamheden kunnen verrichten bij ondernemers binnen de gemeente.

4.4. Goed onderwijs
Krimp en onderwijs
Het CDA zet actief in op het behoud van basisscholen in onze gemeente waarbij de kwaliteit voorop staat. We zijn voor samenwerkingsscholen als daarvoor lokaal draagvlak is.
Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Elk kind is uniek. De scholen moeten aan alle kinderen gelijke kansen bieden en ruimte bieden aan de talenten van de leerlingen.
Er is extra aandacht nodig voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties.

Multifunctioneel gebruik van de scholen staat daarbij voorop. Het CDA streeft naar een brede buurtschool als spil in het dorp en de wijk als een ontmoetingsplek die ook ’s avonds en in het weekend optimaal benut wordt. Het vergroot de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid.

Keuzevrijheid van ouders
Het CDA staat voor de keuzevrijheid van ouders als het om scholen gaat. De vrijheid om te kunnen kiezen tussen bijzondere of openbare scholen moet blijven bestaan. Ook in regio’s waar er sprake is van bevolkingskrimp.

Het basisonderwijs
Onze regio moet rekening houden met daling van het aantal inwoners, de zogenaamde krimp. Vooral in de dorpen is dit merkbaar en de scholen in het basisonderwijs merken dit als eerste. In onze regio zijn relatief veel kleine scholen en soms zijn er nog twee kleine scholen in een dorp. Als beide scholen moeten sluiten, verdwijnt er een belangrijke voorziening. Jonge gezinnen trekken daardoor weg en zullen niet terugkeren. Andere voorzieningen zoals winkels, de kerk en het verenigingsleven krijgen het daardoor moeilijk en kunnen mogelijk verdwijnen. Het sluiten van een school in een dorp komt in ieder geval de leefbaarheid van een dorp niet ten goede.
Om het basisonderwijs toekomst bestendig te maken moet er de komende jaren een discussie op gang komen over de spreiding van de basisscholen in onze regio. Het CDA vindt dat in deze discussie, kwaliteit van het onderwijs, zorg voor de leerling, identiteit en het belang van het dorp voorop moet staan. De keuze voor een samenwerkingsschool ondersteunen wij als dit de oplossing is om de laatste school voor een dorp te behouden. Als hierbij allerlei voorzieningen samenkomen in een brede school, zoals peuterspeelzaal, kinderopvang, voor- tussen- en naschoolse opvang, blijft op het platteland als ook in de stad voor alle kinderen goed onderwijs beschikbaar.
Het is bij de vorming van een samenwerkingsschool belangrijk dat ouders, medewerkers, schoolbesturen en gemeente met elkaar in gesprek gaan om de nieuwe samenwerkingsschool samen vorm te geven. De gemeente moet daarbij het initiatief nemen en zal voordat het proces op gang komt een onderwijsvisie opstellen.
Voor het CDA is het van belang dat ouders wel de vrijheid behouden om een school voor hun kinderen te kiezen die het beste bij hun christelijke overtuiging past. Een goede oplossing is dan dat in de regio, bijvoorbeeld in de grote dorpen en steden waar de grote scholen wel levensvatbaar zijn, de keuze blijft bestaan tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Het voortgezet onderwijs in de regio
In Franeker, Harlingen en in St. Annaparochie zijn scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd. De gemeente en de scholen moeten er alles aan doen om de scholen in de regio te behouden. Daarbij is het van groot belang dat de scholen samen met het bedrijfsleven in de regio het onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de vraag van het bedrijfsleven uit de regio. Dit met als doel de leerling te behouden voor de regio en te binden aan het regionale bedrijfsleven.

5.Niet alles is in geld uit te drukken
Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit de drukken. De leefbaarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan het dorp verbonden zijn. CDA’ers zijn rentmeesters van wat van waarde is. Daarin zit ook economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig voor groeiende werkgelegenheid.

5.1. Gezonde lokale economie
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Er is een fonds waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers worden gefinancierd. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven. Voor zelfstandigen zonder personeel wordt het gemakkelijker gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen.

Midden- en kleinbedrijf
Om startende bedrijven te ondersteunen, organiseert de gemeente samen met de ondernemersvereniging, uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente stemt de opleidings- en re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden af met de ondernemersvereniging op de behoefte aan lokaal (winkel)personeel. De gemeente gaat bij (ver)bouwplannen van winkeliers terughoudend om met welstandseisen. Als een bedrijf ergens niet binnen de regels past laat de gemeente het daar niet bij, maar zoekt met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden.

Bedrijventerreinen
Geen uitbreiding zolang goed bereikbare bestaande terreinen nog ruimte bieden. Ook in de digitale bereikbaarheid door glasvezel of anderszins wordt geïnvesteerd.

Koopzondag
De koopzondag is allesbehalve vanzelfsprekend. Het CDA is terughoudend ten aanzien van dit fenomeen.

5.2. Gezonde agrarische sector
De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist. We hechten waarde aan de eigenheid van kleine kernen.

Bestaande agrarische bedrijven
Het CDA wil bij noodzaak van groei vooral inzetten op hervestiging van bestaande agrarische bedrijven als er sprake is van een conflict met de leefomgeving, natuur of milieu. Vergroting van boerenbedrijven kan de komst van grotere gebouwen betekenen. Een kwalitatieve inpassing in het landschap van deze gebouwen is een vereiste. We zijn terughoudend bij de teruggave van landbouwgronden aan de natuur.

Functieverandering
Het CDA zet in op een duurzaam landelijk gebied en zal zich inzetten om de agrarische sector de ruimte te geven om te ondernemen. Ook zal het CDA zich inzetten om het hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen te stimuleren en een passende bestemming te zoeken.

5.3. Groene energie
Niet alleen gebruiken maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders gaan doen. Wij streven ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen. We betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente.

Zelf energie opwekken
Het CDA wil burgers de ruimte geven om zelf energie op te wekken. Neem barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Samen met de gemeente kunnen afspraken over te leveren prestaties worden vastgelegd.
Samen met de provinciale overheid kunnen gemeenten een fonds inrichten om bedrijven en particulieren te steunen in het vervangen van oude asbestdaken door zonnepanelen. Het CDA wil duurzame energieopwekking stimuleren.

Afval
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zoveel mogelijk recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt om energie op te wekken.

5.4. Wel in geld uit te drukken
Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we ook duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn.
Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.
Het CDA is een voorstander van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zoals afvalstoffenheffing / rioolrechten / reinigingsrechten voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering.

Transparantie
Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.
Alle nieuwsberichten bekijken
Deze pagina in de Favorieten opnemen
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS